• REKLAMACJE I ZWROTY

Szanowni Państwo, mając na względzie respektowanie praw konsumenckich, poniżej przekazujemy informacje, które pozwolą szybko i wygodnie złożyć reklamację lub dokonać zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy.

 

REKLAMACJA PRODUKTU

 • Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad zarówno fizycznych, jak i prawnych. Odpowiada w tej materii wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy (PW PressMi Al. Jerozolimskie 85 lok.21, 02-001 Warszawa), kontakt@redsecurity.pl.
 • Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, a gdyby to było niemożliwe, do poinformowania Klienta w tym terminie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • Nierozpatrzenie reklamacji Klienta w terminach wskazanych w powyższym punkcie może być dorozumiane jako jej uznanie.
 • Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności: rodzaju i daty ujawnienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; nadto: podanie danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie tych danych ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji jednak nie wpływa na treść rozstrzygnięcia i decyzję Sprzedającego.
 • W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej będzie zawarta przy opisie Produktu w Sklepie. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 • Do Klienta należy decyzja z jakiego uprawnienia chce skorzystać.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Klient, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.  Koszty zwrotu towaru poniesie Klient. Towar zwracany powinien być w fabrycznych, nieuszkodzonych opakowaniach wraz z pierwotną zawartością przesyłki oraz nie może nosić śladów użytkowania. Jeżeli zwrócony towar nie spełni powyższych warunków, akceptacja zwrotu zostanie cofnięta i towar zostanie odesłany do Zamawiającego na jego koszt. 
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy należy poinformować  o swojej decyzji Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia woli o rezygnacji z zakupu i woli zwrotu towaru, zachowując termin do odstąpienia od Umowy.
 • Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy Sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 • Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to należy przekazać na adres siedziby Firmy Sprzedawcy lub adres poczty e-mail  tj. kontakt@redsecurity.pl. Zwracany Towar należy odesłać na adres PW PressMi Al. Jerozolimskie 85 lok. 21 02-001 Warszawa, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Klient, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Koszty zwrotu towaru poniesie Klient. Towar zwracany powinien być w fabrycznych, nieuszkodzonych opakowaniach wraz z pierwotną zawartością przesyłki oraz nie może nosić śladów użytkowania. Jeżeli zwrócony towar nie spełni powyższych warunków, akceptacja zwrotu zostanie cofnięta i towar zostanie odesłany do Zamawiającego na jego koszt. 
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy należy poinformować  o swojej decyzji Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia woli o rezygnacji z zakupu i woli zwrotu towaru, zachowując termin do odstąpienia od Umowy.
 • Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy Sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 • Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to należy przekazać na adres siedziby Firmy Sprzedawcy lub adres poczty e-mail  tj. sklep@redsecurity.pl. Zwracany Towar należy odesłać na adres PW PressMi Al. Jerozolimskie 85/21 02-001 Warszawa, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Może  się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanej rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient składając Zamówienie w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie w dostarczonym do Sprzedawcy formularzu zwrotu.